Here I will put some miscellaneous material related to teaching and tutoring. The first section includes tutorials and guides on (configurational) research methods while the second and third section gives some elementary information about my course(s) in comparative politics and political theory. (A subheading marked with indicates that the information provided under that subheading is written in English, and a subheading marked with that it is written in Swedish.)Research methods: tutorials and guides

CCMs: A bibliography for students and other beginners
  • This document is a guided bibliography of methodological literature on configurational comparative methods (CCMs, or ‘set-theoretic methods’, often simply ‘Qualitative Comparative Analysis’ (QCA)). My intention is to update the document as new publications appear. If there is a publication (book, article, chapter) that you think is missing, please inform me. (I am sure I have missed several important contributions.) You can also contact me if you have more general suggestions on how to improve the bibliography. Just send an e-mail.
Konfigurativa metoder: En introduktion
  • Detta (halvfärdiga) dokument innehåller en kort svenskspråkig introduktion till de konfigurativa metoderna. Tanken är att dokumentet i framtiden ska bestå av två delar där den första behandlar de konfigurativa metodernas grundkomponenter medan den andra delen erbjuder en stegvis guide för studenter som är intresserade av att använda konfigurativ metod i sitt uppsatsskrivande (t.ex. i kandidatuppsatser och/eller i avhandling pro gradu). Den nuvarande versionen innehåller endast del 1, där tre centrala inslag i forskning med konfigurativa metoder introduceras – de Booleska operatorerna OCH, ELLER och ICKE, begreppen nödvändighet och tillräcklighet samt fenomenet kausal komplexitet.Comparative politics: current courses

Val- och väljarbeteende (fördjupade studier, 5 sp)
  • Kursens syfte är att erbjuda dig fördjupade kunskaper om aktuell forskning kring val, partier och väljare. Två breda, med varandra intimt förknippade, problemställningar står i centrum. Den första av dessa tar fasta på valtillfällets utbudssida, nämligen partierna: Hur ser det (ideologiska) budskap som dessa erbjuder åt väljarna ut, och hur har detta budskap skiftat över tid? Kursens andra problemställning förflyttar intresset till efterfrågesidan, med andra ord till väljarna: Hur väljer vi parti och/eller kandidat? Vilka faktorer påverkar vårt röstningsbeteende?

    Kursen avläggs som självstudier. Examination sker genom två essäer där du förväntas (i) uppvisa förmåga att förstå och redogöra för centrala teorier och begrepp, (ii) tillämpa och använda dig av olika teoretiska perspektiv samt (iii) självständigt och med hjälp av litteratur och/eller förefintlig data analytiskt reflektera kring och problematisera valda aspekter av val, partier och väljare.

    Ytterligare information om kursen finns i studiehandboken. Vidare instruktioner fås genom att kontakta mig. För riktlinjer angående uppsatsernas utformning, se kapitel 3 i detta dokument.Political theory: current courses

Perspektiv på politik (ämnesstudier, 10 sp, tillsammans med Tom Carlson)


Copyright © 2018–2019 Andreas Fagerholm